AAW Algemene Arbeidsongeschiktheidswet ABW Algemene Bijstandswet (1965-2004, vervangen door WWB) AKW Algemene Kinderbijslagwet Anw Algemene nabestaandenwet AOW Algemene Ouderdomswet APK Algemene Periodieke Keuring Arbowet Arbeidsomstandighedenwet Awb Algemene wet bestuursrecht AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWW Algemene Weduwen- en Wezenwet (vervangen door Anw) BAG Basisregistraties Adressen en Gebouwen (2008) BAPO Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen BBSH Besluit Beheer Sociale Huursector BHW Besluit huurprijzen woonruimte BIBOB Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (2002) BIG Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (1993) BKH Besluit kleine herstellingen BKR Beeldende Kunstenaars Regeling, Beeldendekunstenaarsregeling Bopz Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (1994) BS Besluit servicekosten BTW en btw belasting over de toegevoegde waarde BW Burgerlijk Wetboek cao collectieve arbeidsovereenkomst   FinBES Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (2010) FLO functioneel leeftijdsontslag FPU Flexibel Pensioen en Uittreden Fw Faillissementswet   HPW Huurprijzenwet Woonruimte Hvb Huisvestingsbesluit Hvw Huisvestingswet Hw Huurwet   IB 2001 Wet op de inkomstenbelasting 2001 IBES Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (2010) K.B. Koninklijk Besluit Lw Leegstandswet LW69 Leerplichtwet   ozb onroerendezaakbelasting Pw Pachtwet RO Wet op de rechterlijke organisatie Rv Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
VOLGENDE VOLGENDE
Cliëntenraad  werk en inkomen  Tytsjerksteradiel Cliëntenraad  werk en inkomen  Tytsjerksteradiel